Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13; четвртак 11-12

Кабинет:265
E-mail: vladimir.simic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава: проспекција, истраживање ЛМС и рудничка геологија

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Теренска настава: проспекција, истраживање ЛМС и рудничка геологија

Предавачи: проф. др Владимир Симић, мастер Милош Велојић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Теренска настава је неизоставан и веома значајан део наставе на департману за Економску геологију. Од нарочитог значаја је теренска настава која се крајем школске године обавља по рудницима и лежиштима. Циљ стручне праксе је практична обука за рад на терену, као и допуна теоретског знања стицаног током предавања и вежби.

Исход предмета: Очекивани исходи су оспособљавање студената за самостални рад на терену, као и комплексно сагледавање стручних проблема (теоретске основе, кабинетски и теренски рад).

Садржај предмета:

Теоријска наставаПрактична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Извођење теренске наставе састоји се од теоретског увода у проблематику (1 час дневно) и самосталног рада на терену под надзором наставника и сарадника (3 часа дневно). Полази се од упознавања студената са конкретним лежиштима на којима се одвија стручна пракса, као и општим геолошким и металогенетским карактеристикама ширег подручја. Од метода примењиваће се теренски методи извођења геолошких радова као што су картирање и документовање рудних изданака и лежишта, узимање и прелиминарна обрада узорака, као и самостални рад на терену и кабинету, то јест израда елабората теренске наставе. По потреби ће се радити и у одговарајућим лабораторијама. Након обављене теренске наставе студенти су обавезни да овере дневник теренске наставе и урађени елаборат.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
30
Предиспитне обавезе Поена
20
20

Додатни услови оцењивања: