Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13; четвртак 11-12

Кабинет:265
E-mail: vladimir.simic@rgf.bg.ac.rs

Лежишта неметаличних минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Лежишта неметаличних минералних сировина

Предавачи: проф. др Владимир Симић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о геохемијским карактеристикама, областима примене, геолошким и економским карактеристикама лежишта неметаличних минералних сировина са акцентом на услове њиховог образовања, као и о особеностима најзначајнијих лежишта неметаличних минералних сировина у свету и у Србији.

Исход предмета: Стечена знања о геолошким и економским карактеристикама лежишта неметаличних минералних сировина. Створена је основа за изучавање проспекције лежишта, истраживање и геолошко-економску оцену лежишта неметаличних минералних сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава Увод. Класификације, средине и епохе стварања неметаличних минералних сировина, минерагенетска рејонизација Србије. Анализа следећих сировина: As, B, Br, F, P, I, Li, Se, соли, Sr, S, азбести, дијамант, драго полудраго и украсно камење, гранати, корунд и шмиргла, лискуни, пијезооптички кристали, Al-силикати, алунит и алуми, барит, циркон и хафнијум, фелдспати, гипс и анхидрит, графит, хромит, магнезит, пирофилит, REE, талк, титан, вермикулит, воластонит, зеолити, бели боксити, цементни лапорци, дунити, глине и каолини, грађевински камен, карбонатне стене, кварцни песак, кварцне сировине, нефелин-сијенит, опекарске сировине, природни минерални пигменти, силицити, стене за петрологију, шљунак и песак, вулканска стакла, вулкански туфови, перлит, лежишта техногених сировина. Геохемијске карактеристике и генетски типови лежишта. Геолошке карактеристика изабраних представника домаћих и светских лежишта.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе прате предавања. Врши се анализа лежишта неметаличних минералних сировина. Вежбе обухватају преглед петрографских препарата, приказ лежишта свих генетских типова, рад са узорцима и теренску наставу.

Литература:

  1. Јанковић С., Вакањац Б., 1969: Лежишта неметаличних минералних сировина. Београд, 247 с.
  2. Вакањац Б., 1992: Геологија лежишта неметаличних минералних сировина. Београд, 323 с.
  3. Carr D., ed., 1994: Industrial minerals and rocks, 6th edition. Littleton, Colorado, 1196 s.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити праћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и теренски и семинарски радови.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
5
10
3*15

Додатни услови оцењивања: