Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Специјалне области физике

О предмету

Студијски програм: Геофизика (II семестар -DOS)

Назив предмета: Специјалне области физике

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање знања из специфичних области физике, неопходних за разумевање сложених геофизичких проблема.

Исход предмета: Исход је савлађивање теоријских знања из одређених области савремене физике, која су основа за развој и примену поступака и метода геофизичких истраживања, везаних за тему докторске дисертације.

Садржај предмета:

Поглавља из савремене физике везана за област којом се кандидат бави у дисертацији. Kвантна физика чврстог стања (eлектричне, магнетске, топлотне, оптичке и карактеристике нуклеарног зрачења, појединих супстанција); осцилаторно кретање, таласно кретање и акустика, од значаја за разумевање физичких принципа настајања и простирања тектонских поремећаја; физика атомских судара и физика плазме; зрачење атома и атомског језгра.

Литература:
Одабранa поглавља књига и одабрани радови из стране и домаће литературе.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
60
40
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: