Српски | English

Семинарски рад (везан за тему докторске дисертације)

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Семинарски рад (везан за тему докторске дисертације)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 6

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: