Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Александар Кременовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Учење о структурама различитих једињења, o неправилностимa у структури (различите врсте неуређености, модулисане структуре, структуре близанаца) и о решавању непознатих кристалних структура користећи методе рендгенске структурне анализе.

Исход предмета: Током овог курса студенти ће научити да: • одреде параметре јединичне ћелије и просторну групу • трансформишу осекристала, индексе рефлексија, исходиште јединичне ћелије и координате атома • одреде непознату кристалну структуру, неправилности у структури (различите врсте неуређености, структуре близанаца) из података добијених дифракцијом рендгенских зрака на монокристалу • интерпретирају резултате, опишу и прикажу структуру • користе различите кристалографске програме • користе кристалографске базе података.

Садржај предмета:

Систематска гашења и одређивање просторних група. Веза између кристалне структуре и њене дифракционе слике. Снижење симетрије и трансформација оса и исходишта јединичне ћелије, индекса рефлексија и координата атома. Фуријеове трансформације и синтезе: Патерсонова, Фуријеова и диферентна синтеза. Фазни проблем и одређивање структуре кристала. Метода најмањих квадрата и процедура утачњавања уређених и неуређених структура. Утачњавање структура са субституционим и статистичким неуређеностима. Решавање и утачњавање близанаца. Модулисане структуре и квазикристали. Интерпретација и приказивање резултата. Кисталографски информациони фајл CIF и кристалографске базе података.

Литература:

 1. Обавезна: Karanović Lj., Poleti, D., Rendgenska strukturna analiza, ZUNS 2003
 2. ;
 3. Изборна: Woolfson, M. M., An Introduction to X-ray Crystallography, Cambridge University Press, Cambridge, 1978
 4. ;
 5. Cullity B. D., Elements of X-ray Diffraction, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, 1978
 6. ;
 7. Massa, W., Crystal Structure Determination, Springer, 2004
 8. .
 9. Giacovazzo C., Monaco H. L., Viterbo D., Scordari F., Gilli G., Zanotti G., Catti M., Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1995
 10. ;
 11. Stout G. H., Jensen L. H., X-ray Structure Determination, a Practical Guide, Wiley, New York, 1989.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3

Метода извођења наставе: Студенти ће учити из предавања, задатака и семинара.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
60
Предиспитне обавезе Поена
40

Додатни услови оцењивања: