Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:238
E-mail: branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs

Припрема рада за часопис са сци листе

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Припрема рада за часопис са сци листе

Предавачи: доц. др Бранислав Сретеновић, др Споменко Михајловић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да кандидат савлада поступке припреме и начин презентације разултата истраживања, у складу са критеријумима одговарајућих часописа са СЦИ листе.

Исход предмета: Исход предмета је објављивање рада у часопису са СЦИ листе, у складу са захтевима студија.

Садржај предмета:

Врсте и типови научних часописа из области геофизике. Часописи из других области, који објављују резултате геофизичких истраживања. Техничка припрема рада у складу са захтевима геофизичких часописа. Научни и стручни радови. Прегледни радови. Провера оригиналности рада. Рецензије. Стручни превод на страни језик.

Литература:

  1. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 4

Метода извођења наставе: Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
70
30
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: