Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Посебна поглавља из математике

О предмету

Студијски програм: Геофизика (I семестар -DOS)

Назив предмета: Посебна поглавља из математике

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање знања специфичних области математике, неопходних за решавање геофизичких проблема (везаних за теме докторских дисертација кандидата).

Исход предмета: Исход је савлађивање теоријских знања из одређених области савремене математике, која су основа за развој и примену поступака и метода геофизичких истраживања (везаних за теме докторских дисертација кандидата).

Садржај предмета:

Одабрана поглавља из савремене математике, која се примењују у геофизичким истраживањима (везана за области којима се кандидати баве у дисертацијама). Анализа. Теорија поља. Нумеричке методе. Статистика. Вероватноћа. Теорија фрактала. Друге области математике, потребне за развој геофизичких истраживања.

Литература: Одабранa поглавља књига и одабрани радови из стране и домаће литературе.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања и менторски рад са кандидатима. Самостални рад кандидата.1

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
2*25

Додатни услови оцењивања: