Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Александар Кременовић, доц. др Предраг Вулић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Коришћење кристалографских база података и кристалографских програма у испитивању савремених материјала: керамике, легура, цемената итд. Испитивање веза између кристалографских параметара и особина материјала. Коришћење савремених кристалографских метода за квалитативно и квантитативно одређивање састава монофазних и полифазних узорака различитих материјала. Примена различитих програма и метода за израчунавање параметара јединичне ћелије и микроструктурних параметара

Исход предмета: Током овог курса студенти ће научити да користећи кристалографске базе података и кристалографске програме: • идентификују кристалне фазе • одреде заступљеност појединих кристалних фаза у вишефазном узорку • одреде микрострукрурне параметре сваке присутне фазе • одреде утицај термодинамичких, хемијских и других параметара на промену структуре и својстава материјала. Током овог курса студенти ће научити да користе Ритвелдову методу и утачне кристалографске параметре познатих структура испитиваних кристалних фаза

Садржај предмета:

Синтеза, структура, хемијски и фазни састав савремених материјала. Неки проблеми у идентификацији једнофазних и вишефазних система. Мерење интензитета дифракционих линија и израчунавања масених удела појединих фаза различитим методама. Веза између кристалографских параметара и особина материјала. Кристално и аморфно стање. Уређене и неуређене структуре. Одређивање величине кристалита и других микроструктурних параметара на основу ширина дифракционих линија. Фазне трансформације и формирање чврстих раствора. Испитивање фазних трансформација током процеса „полазне сировине-технолошки процеси-финални производи”. Релација „структура-особине-примена” са посебним освртом на унапред задате особине нових материјала.

Литература: Karanović, Lj., Primenjena kristalografija, Univerzitetski udžbenici, 1996; Edited by R. A. Young, The Rietveld method, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1995; Klug, H. P., Alexander, L. E., (1974), X-ray Diffraction Procedures for Polycrystalline and Amorphous Materials, J. Wiley and Sons, New York; Bish, D. L., Post J. E. (Eds.), (1989), Modern Powder Diffraction, Reviews in Mineralogy, Vol. 20, 145 p, Mineral. Soc. America, Michigan

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Метода извођења наставе: Студенти ће учити из предавања, задатака и семинара

Оцена знања:

Завршни испит Поена
60
Предиспитне обавезе Поена
40

Додатни услови оцењивања: