Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Инструменти и методе у кристалографији

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Инструменти и методе у кристалографији

Предавачи: проф. др Александар Кременовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: 1) Инструменти и методе у кристалографији I, 2) Основи кристалографије и 3) Основи рендгенске структурне анализе

Циљ предмета: Учи се како се прикупљају експериментални подаци за решавање непознате структуре монокристала користећи рендгенску дифракцију.

Исход предмета: Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама и практичним радом у области рендгенске дифракције на монокристалним материјалима.

Садржај предмета:

Теоријска настава Испитивање монокристала. Рефлексни гониометар. Гониометарска глава. Лауеова метода. Метода осцилације и ротације. Вајсенбергова метода. Прецесиона метода. Савремени аутоматски дифрактометри за монокристал. Координати систем инструмента. Оријентациона матрица. Планирање и извођење експеримента са тачкастим детектором. Планирање и извођење експеримента са дводимензионалним (CCD и IP) детекторима. Стратегија прикупљања дифракционих података. Мерење интензитета. Корекција (редукција) дифракционих података.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Практичхе вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.

Литература:

  1. Обавезна: Ђурић, С., Б., Методе истраживања у кристалографији, Београд-Чачак, 2002, ИТН САНУ.
  2. Изборна: Giacovazzo, C., Monaco, H.L., Viterbo, D., Scordari, F., Gilli, G., Zanotti, G., Catti, M., Fundamentals of Crystallography, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1995. Arslanov, L.A., Fetisov, G.V., Howard, J.A.K., Crystallographic instrumentation, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1998.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 2

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
25
Предиспитне обавезе Поена
20
30

Додатни услови оцењивања: