Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Физичка кристалографија

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Физичка кристалографија

Предавачи: проф. др Александар Кременовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Учиће се како испитати физичке особине кристала користећи кристалографске методе

Исход предмета: Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама у области кристалографије и физике кристала

Садржај предмета:

Јонски и ковалентни кристали. Енергија кристалне решетке. Молекулски кристали. Оптичике особине чврстих тела. Механизам апсорпције електромагнетног зрачења. Апсорпција x-зрака. Електричне особине чврстих тела: диелектрици, метали, полупроводници и суперпроводници. Фотоелектрични и термоелектрични ефекат. Магнетне особине чврстих тела: феромагнетизам, феримагнетизам и антиферомагнетизам. Дијамагнетизам и парамагне т и зам.. ВЕЖБЕ: - прате предавања

Литература:
Обавезна: Кременовић, А., Физичка кристалографија, Београд, (у припреми).
Изборна: Nye, J.F., Physical properties of crystals. Their representation by tensors and matrices, Clarendon Press, Oxford, 1985; Sirotin, Yu.I., Shaskolskaya, M.P., Fundamentals of crystal physics, Mir Publishers Moscow, 1982.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
60
Предиспитне обавезе Поена
40

Додатни услови оцењивања: