Српски | English

Аналитичка хемија са микроаналитиком – одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Аналитичка хемија са микроаналитиком – одабрана поглавља

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: