Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:244
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Водопривреда

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Водопривреда

Предавачи: проф. др Весна Ристић Вакањац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса je изучавање водних ресурса упознавање студената са управљање водним ресусрсима и информационим системима у области водопривреде, и организације водопривредне делатности у Србији

Исход предмета: Способност за активно учешће и организацију рада у области водопривреде

Садржај предмета:

Теоријска настава Појам, значај и задаци водопривреде. Комплексно изучавање водних ресурса. Водопривредни постулати. Подела водопривредне делатности - водопривредне области и гране, Водопривредни биланс. Водопривредни план. Водопривредни системи. Водопривредна основа. Управљање водним ресусрсима. Информациони систем у области водопривреде. Организација водопривредне делатности у Србији.
ВЕЖБЕ: Циљ вежби у оквиру овог курса је да се кроз један практични пример прате континуално предавања

Литература:

  1. Владисављевић Ж., 1969.: О водопривреди, Грађевински факултет, Институт "Ј. Черни", Београд
  2. Ђорђевић Б., 1990.: Водопривредни системи, Научна књига, Београд Закон о водама, Службени гласник РС. број 46, 1991

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава која ће бити праћена презентацијама, филмовиам и слајдовима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20

Додатни услови оцењивања: