Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет:33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Урбана хидрогеологија (са хг зонама аерације)

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Урбана хидрогеологија (са хг зонама аерације)

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је напредна обука студената у одрживом управљању подземним водним ресурсима у великим урбаним зонамa – градовима, као императива у развоју друштва у ХХI-ом веку (могућности вишенаменског коришћења, заштита вода, конзервација)

Исход предмета: Оспособљавање за планирање вишенаменског коришћења подземних вода и управљање подземним водним ресурсима

Садржај предмета:

Теоријска настава Елементи урбане екологије. Појам и развој урбане хидрогеологије и хидрогеоекологије. Урбани агенси животне средине који утичу на менаџмент подземних вода. Утицај урбанизације на одрживи развој подземних вода. Загађење подземних вода у урбаним условима. Коришћење подземних вода у урбаним зонама. Проблеми које подземне воде изазивају у урбанима зонама Енергетски статус порне воде. Хемисјки транспортни процеси. Билансни однос тло-вода. Прихрањивање подземних вода, инфилтрација и кретање у надизданској зони. Ток и транспорт воде кроз надизданску зону. Мониторинг надизданске зоне (генерално). Методе и инструменти за праћење параметара кружног циклуса у надизданској зони. Утицај вегетационих покривача на квантитативни режим и хемијски састав подземних вода

Литература:

  1. Appelo, Postma, 2005: Geochemistry, groundwater and pollution Manuscripts of the IAH urban hydrogeology committee, 2003-2006

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација: видеопрезентација, усмено излагање, интернет, теренски и лабораторијски рад ПојекцијЕ унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
15
15
20

Додатни услови оцењивања: