Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:214
E-mail: katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs

Упоредна морфологија фосилних организама (кичмењака)

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Упоредна морфологија фосилних организама (кичмењака)

Предавачи: проф. др Катарина Богићевић, Бојана Џинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Студент стиче знања о морфологији фосилних кичмењака. Савладава методе мерења фосилних примерака и интерпретације добијених резултата мерења.

Исход предмета: Кроз вежбе и израдом семинарског рада оспособљава се да користи податке научене на предавањима и из литературе и дâ сопствени приказ одређених тема из области упоредне морфологије кичмењака.

Садржај предмета:

Теоријска настава Поређење као основни методолошки поступак. Морфолошка варијабилност и променљивост. Одређивање врсте фосилних организама на основу морфологије. Морфолошке промене у филогенетским низовима. У онтогенетском развићу. Као последица полног диморфизма. Популацијска варијабилност. Индивидуална варијабилност, варијацијски распон. Патолошке промене. Упоредна морфологија фосилних кичмењака.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Скелет кичмењака. Осовински скелет. Типови кичмених пршљенова и еволуција кичменице. Морфологија и функције главеног скелета. Зубник. Скелет екстремитета. Морфометрија.

Литература:

  1. Carroll L. 1988: Vertebrate Palaeontology and Evolution, WH Freeman, New York.
  2. Norman D., 1994: Prehistoric life, The rise of the vertebtates, MacMillan USA, 1-246.
  3. М. Павловић., 1988: Упоредна морфологија фосилних организама – животињски свет (интерна скрипта) – Рударско-геолошки факултет, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз Power Point презентације, практичан рад на вежбама методом упоређивања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
20
40

Додатни услови оцењивања: