Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:214
E-mail: katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs

Специјална палеонтологија (палеозоологија)

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Специјална палеонтологија (палеозоологија)

Предавачи: проф. др Катарина Богићевић, Бојана Џинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Студент кроз самосталан практичан рад савладава методе палеонтолошких истраживања – сакупљања фосилне фауне одређене групе организама и лабораторијске методе припреме те врсте фосилног материјала за палеонтолошку анализу.

Исход предмета: Студент стиче знања и вештине у прикупљању, детерминацији и описивању одређене групе фосилних организама; њихове стратиграфске и палеоеколошке особине и значај.

Садржај предмета:

Теоријска настава Методе сакупљања и лабораторијске методе припреме за палеонтолошку анализу одређене групе фосилних организама која ће бити тема дипломског рада, конзервација палеонтолошког материјала, биостратиграфске и палеоеколошке карактеристике одређене групе фосилних организама.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Самостални рад студента у лабораторији на припреми фосилног материјала одређене групе фосилних организама за палеонтолошку анализу.

Литература:

  1. Митровић Ј., Павловић М., 1980: Палеозоологија.- Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Спајић О., Митровић Ј., Судар М. и Михајловић Ђ., 1984: Методе биостратиграфско палеонтолошких истраживања. – Рударско-геолошки факултет, 403, Београд
  3. Актуелна стручна литература о изабраној групи организама.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад студента и ментора у лабораторији, самостални лабораторијски рад студента уз консултације са ментором.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
5
25
40

Додатни услови оцењивања: