Српски | English

Семинар

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Семинар

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Кандидат треба да коришћењем литературе савлада материју и стекне одговарајућа знања и теоретске подлоге из области везаних за израду дипломског рада

Исход предмета: Овладавање теоретским подлогама за израду дипломског рада

Садржај предмета:

Семинар се израђује као самостални рад на одабране теме према афинитету студента за усавршавање. У односу на одабрану област истраживања у хидрогеологији кандидат ће се у оквиру овог курса – израде семинара теоретски оспособити за будућа примењена и практична истраживања.

Литература:

  1. Stevanović, Z., 1993: „Uvod u naučnoistraživački rad“, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
  2. Filipović M., 1980. : „Metodika hidrogeoloških istraživanja“, Naučna knjiga , Beograd.
  3. Dimitrijević M., 1978: “Geološko kartiranje“, Izdavačko-informativni centar studenata ICS, Beograd

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Коришћење стручне литературе и израда семинара кроз активности на вежбањима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: Оцена знања (максимални број поена 100) Уписмени рад 70 Усмена одбрана 30 Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... *максимална дужна 1 страница А4 формата