Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет:215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Реконструкција палеосредина

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Реконструкција палеосредина

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са методама на основу којих су могу извршити реконструкције одређених предела током Земљине прошлости.

Исход предмета: Конкретна реконструкција физичко-географских прилика током неке етапе у развоју наше планете и њихова примена у другим геолошким дисциплинама.

Садржај предмета:

Предавања: Веза са палеогеографијом. Типови предела. Методе палеореконструкција. Реконструкција копнених палеосредина: Реконструкција палеосредина седиментационих басена. Методе реконструкције палеосредина вулканских активности. Палеоклиматологија и реконструкција палеоклиме. Графичко приказивање палеосредина. Различити типови палеогеографских карата.
Вежбе: Приказивање научно-популарних серијала. Демонстрација разних палеогеографских скица и атласа. Израда семинарског рада. Реконструкција одређене средине приказана у виду карте, легенде и тумача.

Литература:

  1. ANATHONY HALLAM, 1994: An outline of Phanerozoic Biogeography.- Oxford Biogeography Series NO 10, 1-246, Oxford.
  2. ГРУБИЋ А. И ОБРАДОВИЋ Ј., 1975: Седиментологија.- Грађевинска књига, 1-331, Београд.
  3. ДУКИЋ Д., 1977: Климатологија.- Научна књига, 1-382, Београд.
  4. ЕРЕМИЈА М., 1980: Палеогеографија.- Рударско-геолошки факултет у Београду, 1-316, Београд.
  5. РАБРЕНОВИЋ Д., КНЕЖЕВИЋ С. И РУНДИЋ Љ. 2003: Историјска геологија.- Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-268, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Pointu.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
35
Предиспитне обавезе Поена
10
15
20
20

Додатни услови оцењивања: