Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Регулација издани

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Регулација издани

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање и овладавање знањима из области вештачког регулисања режима подземних вода и стварања предуслова за њихово стабилно и поуздано коришћење и снабдевање водом становништва и индустрије

Исход предмета: Усвојена теоријска знања регулације и омогућен практичан инжењерски приступ решавању проблема и избору најадекватнијих техничких решења контролисања режима подземних вода.

Садржај предмета:

Теоријска настава Мониторинг п.в.–организација, обрада података и прогнозе. Водопривредни аспекти регулације – ограничења, одрживи развој. Оптимални режим коришћења изданских вода. Последице прекомерне експлоатације. Формирање допунских и вештачких резерви – вештачка инфилтрација и управљање режимом. Отворени и затворени системи вештачке инфлитрације. Оптимални режим рада система. Специјалне конструкције и регулација у збијеној и карстној издани – услови изградње, проблеми експлоатације, одржавање, захтевани квалитет инфилтриране воде. Регулација изворишта и мере у сливу. Регулација у аридним областима. Примери и светска искуства

Литература:

  1. Стевановић З: Регулација издани, уџбеник (рукопис)
  2. Милановић П: Геолошко инжењерство у карсту, Зухра, Београд
  3. Стевановић З: Регулација издани, Предавања ППС
  4. Објављени радови на нашем и страном језику.
  5. Интернет као извор литературе

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара. Посебна посета одабраним извориштима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
15
15
20

Додатни услови оцењивања: