Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:244
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Примењена хидрологија (са основама примењене статистике)

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Примењена хидрологија (са основама примењене статистике)

Предавачи: проф. др Весна Ристић Вакањац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање судената са основама водног режима површинских вода (просечне, мале и велике воде) као и водни биланс. Тежиште овог курса је дато на хидрологији на различитим геолошким срединама

Исход предмета: Овладавање прорачуном прогнозе водног режима површинских и подземних вода и статистичком обрадом података за различите потребе

Садржај предмета:

Теоријска настава Овладавање прорачуном прогнозе водног режима површинских и подземних вода и статистичком обрадом података за различите потребе
ВЕЖБЕ: Вежбе током круса у потпуности прате ток предавања, а конципиране су тако да се у термину за вежбе се раде практични примери везани за одређену област са предавања

Литература: Литература

  1. Прохаска С., Петковић Т., Ристић В., 2001: Практикум из хидрологије, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Прохаска С., Ристић В., 2002: Хидрологија кроз теорију и праксу, Рударско-геолошки факултет, Београд
  3. Прохаска С., 2003.: Хидрологија I део, Рударско-геолошки факултет, Институт "Ј. Черни", Републички хидрометеоролошки завод, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава која ће бити праћена презентацијама, филмовиам и слајдовима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10

Додатни услови оцењивања: