Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 14-15

Кабинет:253
E-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

Практични истраживачки рад

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Практични истраживачки рад

Предавачи: проф. др Петар Докмановић, проф. др Веселин Драгишић, проф. др Зоран Стевановић, проф. др Оливера Крунић, проф. др Душан Поломчић, проф. др Весна Ристић - Вакањац, проф. др Игор Јемцов, проф. др Дејан Миленић, доц. др Драгољуб Бајић, доц. др Саша Милановић, Ана Врањеш, доц. др Јана Штрбачки, Владан Живановић, др Бојан Хајдин

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: одбрањен Пројекат дипломског рада

Циљ предмета: Кандидат треба да се обучи за извођење теренских и лабораторијских истраживања

Исход предмета: Израда самосталног рада као дела истраживачког процеса за израду дипломског рада

Садржај предмета:

Практични истраживачки рад подразумева неопходне активности, упознавање са расположивим методама потребним за дипломског рада и апликација истих у лабораторији и на терену. Оверу врши ментор дипломског рада

Литература:

 1. Stevanović, Z., 1993: „Uvod u naučnoistraživački rad“, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
 2. Filipović M., 1980. : „Metodika hidrogeoloških istraživanja“, Naučna knjiga , Beograd.
  1. Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   0 8 0 0

   Метода извођења наставе: практичан рад, теренска радови

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   Предиспитне обавезе Поена

   Додатни услови оцењивања: Оцена знања (максимални број поена 100) Овера рада 70 усмена одбрана рада 30 Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... *максимална дужна 1 страница А4 формата