Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 14-15

Кабинет:253
E-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

Практични истраживачки рад

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Практични истраживачки рад

Предавачи: проф. др Петар Докмановић, проф. др Зоран Стевановић, проф. др Оливера Крунић, проф. др Душан Поломчић, проф. др Весна Ристић Вакањац, проф. др Игор Јемцов, проф. др Дејан Миленић, доц. др Драгољуб Бајић, доц. др Саша Милановић, доц. др Ана Врањеш, доц. др Јана Штрбачки, Владан Живановић, др Бојан Хајдин, Љиљана Васић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: одбрањен Пројекат дипломског рада

Циљ предмета: Кандидат треба да се обучи за извођење теренских и лабораторијских истраживања

Исход предмета: Израда самосталног рада као дела истраживачког процеса за израду дипломског рада

Садржај предмета:

Практични истраживачки рад подразумева неопходне активности, упознавање са расположивим методама потребним за дипломског рада и апликација истих у лабораторији и на терену. Оверу врши ментор дипломског рада

Литература:

 1. Stevanović, Z., 1993: „Uvod u naučnoistraživački rad“, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
 2. Filipović M., 1980. : „Metodika hidrogeoloških istraživanja“, Naučna knjiga , Beograd.
  1. Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   0 8 0 0

   Метода извођења наставе: практичан рад, теренска радови

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   Предиспитне обавезе Поена

   Додатни услови оцењивања: Оцена знања (максимални број поена 100) Овера рада 70 усмена одбрана рада 30 Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... *максимална дужна 1 страница А4 формата