Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:214
E-mail: katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs

Палеозоологија кичмењака

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Палеозоологија кичмењака

Предавачи: проф. др Катарина Богићевић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Студент стиче знања о појавама и законитостима у еволуцији кичмењака. Кроз вежбе и израдом семинарског рада оспособљава се да користи податке научене на предавањима и из литературе и дâ сопствени приказ одређених тема из области палеозоологије кичмењака.

Исход предмета: Кроз овај предмет студенти стичу знања о појави, еволуцији и дивергенцији кичмењака, како водених, тако и копнених.

Садржај предмета:

Теоријска настава Порекло и особине хордата. Pikaia, Amphioxus, плашташи. Основне особине кичмењака, камбријумски кичмењаци, девонскии данашњи безвилични кичмењаци. Развој кичмењака са вилицама. Рибе, типови пераја и типови крљушти, оклопњаче, бодњашице. Главени скелет рскавичавих и коштаних риба. Шакоперке, дводихалице, први четвороношци, Ichthyostega. Стегоцефали, гмизавци, Кару. Копнени и марински мезозојски кичмењаци, диносауруси. Рептилско порекло птица, Archaeopteryx, Соленхофен, мезозојске и кенозојске птице. Мезозојски сисари. Адаптивна радијација сисара у кенозоику. Месел. Пикерми.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Рад са фосилним примерцима из палеонтолошке збирке факултета, рад на појединачним вежбама које прате теме из предавања и израда семинарских радова.

Литература:

  1. Димитријевић В., 2000: Практикум за вежбе из палеозоологије (Vertebrata).- Рударско-геолошки факултет, 1-61, Београд.
  2. Митровић Ј., Павловић П., 1980: Палеозоологија, Универзитет у Београду, 1-869
  3. Norman D., 1994: Prehistoric life, The rise of the vertebtates, MacMillan USA, 1-246.
  4. Carroll L. 1988: Vertebrate Palaeontology and Evolution, WH Freeman, New York.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз Power Point презентације, пројекције филмова, учење критичке селекција података за израду појединачних вежби и семинарског рада на основу стручне литературе и интернета

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
5
20
45

Додатни услови оцењивања: