Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:214
E-mail: katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs

Палеозоологија бескичмењака

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Палеозоологија бескичмењака

Предавачи: проф. др Катарина Богићевић, Бојана Џинић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о морфолошким особинама и систематиком кола бескичмењака, као и важнијих нижих таксона, посебно оних који имају богат фосилни запис и велики биостратиграфски и палеоеколошки значај.

Исход предмета: Кроз овај предмет студенти стичу знања о фосилним бескичмењацима, као и о њиховом значају за биостратиграфију, еволуцију и палеоклиматологију

Садржај предмета:

Теоријска настава Protozoa. Сунђери. Корали. Annelida. Protoarthropoda, Arthropoda. Мекушци. Cephalopoda. Brachiopoda. Echinodermata. Graptolithina. Егзотични и мистериозни облици. Ediacara. Burgess Shales. Фосили бескичмењака са територије Србије. Protozoa. Сунђери. Корали. Annelida. Protoarthropoda, Arthropoda. Мекушци. Cephalopoda. Brachiopoda. Echinodermata. Graptolithina. Егзотични и мистериозни облици. Ediacara. Burgess Shales. Фосили бескичмењака са територије Србије.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад На вежбањима се студенти стичу знања о карактеристичним морфолошким особинама појединих група организама; увежбавају разликовање и распознавање најважнијих таксона. Предвиђене су и посете Природњачком музеју као и приказивање илустративних научних филмова.

Литература:

  1. Митровић Ј., Павловић М., 1980: Палаеозоологија.- Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Clarkson E.N.K., 2003: Invertebrate Palaeontology and Evolution.-Blackwell Science, London.
  3. В. Кохански-Девиде., 1964: Палеозоологија. - Школска књига, Загреб

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања су праћена приказом савремених визуелних презентација. На вежбама се ради са фосилним материјалом из збирке Департмана за палеонтологију.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
10
30

Додатни услови оцењивања: