Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-10

Кабинет:243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Моделирање подземних вода 2

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Моделирање подземних вода 2

Предавачи: проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање са моделирањем сложених услова кретања подземних вода у познавање са програмским пакетима намењеним овим сврхама

Исход предмета: Оспособљавање студената за рад на сложенијим хидродинамичким моделима кретања подземних вода.

Садржај предмета:

Теоријска настава Моделирање сложених услова кретања подземних вода. Модели хидротехничких објеката. Моделирање транспорта идеалног трасера (particle tracking). Програмски пакети из области транспорта идеалног трасера. Моделирање транспорта реагујуће материје. Програмски пакети из области транспорта загађења. Моделирање ремедијације подземних вода. Оптимизациони модели подземних вода. ВЕЖБЕ: Вежбе прате предавања. Раде се на рачунару

Литература:

  1. Д. Поломчић: Моделирање подземних вода 2 - предавања ППС
  2. Објављени радови на нашем и страном језику.
  3. Интернет као извор литературе

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*25

Додатни услови оцењивања: