Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Методологија научног рада

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Методологија научног рада

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање и овладавање посебним знањима из области опште научне методологије и научно истраживачког рада у хидрогеологији

Исход предмета: Усвојена теоријска знања и створени предуслови за бављење научним и стручним радом, посебно у области конципирања истраживања, извођења и извештавања о резултатима Наука и истраживање. Улога истраживача. Научни метод и методски поступци. Индуктивни и дедуктивни метод. Научно сазнавање и проблеми. Хипотезе и објашњења чињеница. Научно предвиђање и открића. Доказивање и оповргавање. Фазе научно-истраживачког рада у геологији и хидрогеологији: Избор и дефинисање проблема истраживања. Проучавање и коришћење документације и литературе, Пројектовање и реализација истраживања. Обрада резултата. Извештавање. Етика у науци. Контрола и мониторинг решењ

Садржај предмета:

Теоријска настава Наука и истраживање. Улога истраживача. Научни метод и методски поступци. Индуктивни и дедуктивни метод. Научно сазнавање и проблеми. Хипотезе и објашњења чињеница. Научно предвиђање и открића. Доказивање и оповргавање. Фазе научно-истраживачког рада у геологији и хидрогеологији: Избор и дефинисање проблема истраживања. Проучавање и коришћење документације и литературе, Пројектовање и реализација истраживања. Обрада резултата. Извештавање. Етика у науци. Контрола и мониторинг решењ

Литература:

  1. Стевановић З, 1989: Увод у научно – истраживачки рад у области хидрогеологије са основама опште научне методологије, Уџбеник РГФ, Београд
  2. Сарић М: Општи принципи научног рада, Научна књига, Београд
  3. Зајечарановић Г: Методологија научног рада, Београд
  4. USGS: Suggestions to the authors of geological reports
  5. Збирка прописа о етици и заштити интелектуалне својине
  6. Објављени радови на нашем и страном језику

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: . Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит

Оцена знања:

Завршни испит Поена
70
Предиспитне обавезе Поена
15
15

Додатни услови оцењивања: