Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Менаџмент подземних водних ресурса

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Менаџмент подземних водних ресурса

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање и овладавање знањима из области менаџмента пројеката, истраживања и објеката подземних вода

Исход предмета: Способност за организацију и рационално управљање водним ресурсима у складу са принципима одрживог развоја

Садржај предмета:

Теоријска настава Појам менаџмента, операциони менаџмент, процес и функције менаџмента. Фактори истраживања и управљања (посебно водним ресурсима). Ресурси истраживања – FR, HR. Планирање истраживања и извођења објеката, стратегија одлучивања, конфликт менаџмент. Менаџмент пројеката – идеје, планирање, уговарање и имплементација (процедуре). Претходна С.О. и Студија оправданости (Feasibility). Теорија одлучивања. Вишекритеријумска оптимизација, Диверзификација. Организациони модел за имплементацију (стручни тим и функције, HR менаџмент, TOR, организационе перформанце, менаџери и лидерство, алгоритми реализације и динамика). Основи теорије управљања. Одрживи развој и подземне воде

Литература:

  1. Стевановић З: Менаџмент подземних водних ресурса, уџбеник РГФ (рукопис)
  2. Schermerhorn J R.: Management, 7th ed. John Wiley & sons, NY
  3. Heizer J, Render B, 2004: Operational Management, 7th ed., Pearson Edu.Intern., Prentice Hall
  4. Објављени радови на нашем и страном језику.
  5. Интернет као извор литературе

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
15
20
15

Додатни услови оцењивања: