Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-12

Кабинет:203
E-mail: radule.tosovic@rgf.bg.ac.rs

Менаџмент и маркетинг минералних ресурса

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VIII семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Менаџмент и маркетинг минералних ресурса

Предавачи: проф. др Радуле Тошовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Савладавање знања о менаџменту минералних ресурса, законодавној регулативи, економским инструментима, информационим системима и менаџерским одлучивањем у минералном сектору.

Исход предмета: Овладавање општим и специфичним знањима из области менаџмента и маркетинга геолошких истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава Увод у менаџмент и маркетинг минералних ресурса. Менаџмент, маркетинг и минерално-сировински комплекс. Минерални ресурси и геологија, рударство, металургија и пословни процеси. Минерално-сировинска политика, менаџмент и маркетинг минералних ресурса. Геолошка истраживања и потенцијалност минерално-сировинске базе. Рударска индустрија и минерални ресурси. Технологија и минерални ресурси. Утицај минералних ресурса на животну средину. Минерални ресурси света. Минерални ресурси Србије. Легислатива и минерални ресурси. Економски инструменти и минерални ресурси. Информациони системи и менаџент минералних ресурса. Минерални ресурси, функције менаџмента и менаџерско одлучивање.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе у свему прате, илуструју и разрађују наставне јединице по програму предавања.

Литература:

  1. Blunden J., 1985: Mineral Resources and Their Management, Longman Sc & Tech.
  2. Camus J., Camus J.P., 2002: Management of Mineral Resources: Creating Value in the Mining Business, Soc for Mining Metallurgy.
  3. Јанковић С., Миловановић Д., 1985: Економска геологија и основи економике минералних сировина, Катедра Екон. геол., РГФ, 403 с., Београд.
  4. Јовановић П., 2001: Менаџмент - теорија и пракса, Графослог, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз аудио-визуелну презентацију предвиђена је израда вежби, семинарских радова и тестова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
5
5
20
3*10

Додатни услови оцењивања: