Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ је обучавање студената за решавање конкретних задатака везаних за ремедијацију тла и подземних вода посебно после ексцесних загађења и хаварија

Исход предмета: Способност организације и примене ремедијационих мера на водама и геолошкој средини

Садржај предмета:

Теоријска настава Методе ремедијације ( In situ i Ex situ), моделирање кретања загађења и моделирање ремедијације, Примери ремедијције

Литература:

  1. Н. Крешић, С.Вујасиновић, И. Матић, 2006:.Ремедијација подземних вода и геосредине, Универзитет у Београду, Београд
  2. Стручна литература, Интернет

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава, ПП презентације, семинарски радови, есеји, демонстрационе вежбе, практичне вежбе, задаци,терен

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10

Додатни услови оцењивања: