Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет:33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Геотермологија

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима и историјатом развоја експлоатације и коришћења геотермалне топлоте и њених ресурса, могућностима експлоатације и коришћења геотермалних ресурса нарочито савремених технологија за повећање енергетске ефикасности коришћењем хидрогеотермалних ресурса Упознавање са основним појмовима и врстама хидрогеотермалних система, њиховом препознавању у земљиној кори, главним елементима система, генези система и развоју система у току времена ради сагледавања значаја налазишта геотермалне топлоте у систему за експлоатацију и коришћење геотермалне топлоте и енергије

Исход предмета: Развијање индуктивног размишљања код сагледавања могућности постојања хидрогеотермалних система у земљиној кори, концептуални приступ изради и специфичности израде хидрогеотермалних модела, начини истраживања у циљу откривања система и оцена њихових резерви на бази симулационих компјутерских хидрогеотермалних модела

Садржај предмета:

Теоријска настава Дефиниције основних појмова; Класификације геотермалних система (Хидрогеотермални системи: конвективни и кондуктивни); Елементи система; Порекло флуида у хидрогеотермалним системима (порекло воде и порекло слободних гасова преко изотопске хидрогеотермологије); Истраживање налазишта хидрогеотермалних ресурса (стратегија истраживања и оцене резервоара, методе истраживања, методика истраживања, методика оцене резерви хидрогеотермалних флуида, геотермалне топлоте и енергије); Симулациони хидрогеотермални модели за оцену резерви

Литература:

  1. Миливојевић, М.: Геотермологија и геотермална енергија; Уџбеник:, RGF, Beograd, 2006
  2. Објављени радови на српском и страним језицима;
  3. Бројна страна уџбеничка литература

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог предавања и табле, са пројекцијом унапред припремљених слика и примера резултата истраживања хидрогеотермалних система у свету и Србији на бази веома богате литературе. Стална провера разумевања предавања и нивоа усвојеног знања претходно предјеног градива кроз решавање конкретних задатака и семинарских радова уз коришћење домаће и стране литературе и интернета. Све наставне обавезе се завршавају на часу, осим додатног учења

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10

Додатни услови оцењивања: