Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:214
E-mail: katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs

Еволуциона палеонтологија

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Еволуциона палеонтологија

Предавачи: проф. др Катарина Богићевић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Студент стиче знање о појавама и законитостима у еволуцији органског света на Земљи.

Исход предмета: Студент развија способност да критички сагледа еволуциона и антиеволуциона схватања и да изгради и брани сопствене ставове о еволуцији органског света.

Садржај предмета:

Теоријска настава Докази еволуције. Непотпуност фосилног записа. Схватања о еволуцији пре Дарвина. Еволуционе теорије. Креационизам. Испрекидана равнотежа. Кладизам. Специјација. Генетичка основа специјације. Миграције и географска специјација. Дефиниција и критеријуми за разликовање врста. Подврста. Популације. Клине. Компетиција. Изолација. Појаве и законитости у еволуцији органског света. Адаптивна радијација. Маркроеволуција. Диверзитет органског света. Брзина еволуције. Изумирање.

Литература:

  1. McNamara K. & Long J., 1998: The Evolution Revolution, John Wiley & Sons, 1-298.
  2. Carroll L. 1988: Vertebrate Palaeontology and Evolution, WH Freeman, New York.
  3. Denton M. 1985: Evolution: A Theory in Crisis, Burnett books, 1-368.
  4. Darwin C., 1902: On the Origin of species by means of natural selection. - Grant Richards, London
  5. Darwin C., 1902: The Origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life. - John Murray, London.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз савремене визуелне презентације. Дискусија о еволуционистичком и антиеволуционистичкком схватању развоја органског света.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
60
Предиспитне обавезе Поена
10
30

Додатни услови оцењивања: