Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:514
E-mail: jelena.milivojevic@rgf.bg.ac.rs

Биологија одабране групе организама

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Биологија одабране групе организама

Предавачи: проф. др Јелена Миливојевић, проф. др Зорица Лазаревић, проф. др Катарина Богићевић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о систему класификације и номенклатуре, анатомијом, морфологијом и филогенијом одређене групе организама.

Исход предмета: Самостално закључивање о грађи и функцији појединих структура одређене групе организама, коришћење дихотомих кључева за идентификацију

Садржај предмета:

Теоријска настава Морфологија и анатомија изабране групе организама. Поређење рецентне групе организама са сродном групом фосилних организама.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Принципи организације и грађе организама, проучен кроз рад у лабораторији. Поређење морфологије и анатомије фосилних и рецентних примерака.

Литература:

  1. Радовић, И., Петров, Б. (2005). Разноврсност живота – Структура и функција. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  2. Петров, Б., Радовић, И., Миличић, Д., Николић, В., Петров, И. (2005). Ошшта и систематска зоологија, Практикум са радном свеском. Биолошки факултет, Београд.
  3. Campbell, N., Reece, J. (2006). Biology. Pearson Education, Benjamin Commings.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, семинари, презентације – групни и индивидуални рад.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
Предиспитне обавезе Поена
20
20
20
20

Додатни услови оцењивања: