Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Рударски истражни радови

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Рударски истражни радови

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о основним принципима и методама израде рударских истажних радова, који су значајни код истраживања лежишта минералних сировина.

Исход предмета: Овадавање основним појмовима, принципина и методана израде рударских истажних радова од значаја за истраживања лежишта минералних сировина

Садржај предмета:

Теоријска настава Задатак и значај рударских истражних радова. Површински и подземни истражни радови. Радна средина, особина и класификација. Погонска енергија. Поступци израде бушотина. Ударно-заокретно бушење. Ротационо бушење. Основне дефиниције експлоаива и поделе. Системи иницирања. Теорије детонације. Прорачун параметра минирања. Радови на утовару. Технологија израде хоризонталних јамских просторија. Технологија израде вертикалних јамских просторија. Технологија израде косих јамских просторија. Технологија израде јамских комара.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад На вежбама се студенти упознају са рударским и геолошким симболима, опремом за израду минских бушотина, прорачунима основних утицајних чинилаца на брзину бушења и средствима за минирање.

Литература:

  1. Трајковић С., Лутовац С., 2003: Рударски истражни радови, РГФ Београд.
  2. Коблишка М.А, 1973: Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе врше се уз коришћење аудио-визуелних метода. Практичан рад са средствима за бушење и средствима за минирање врши се на школском руднику на Авали. Предвиђен је обилазак рудника са подземном експлоатацијом.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
5
5
20
3*10

Додатни услови оцењивања: