Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-12

Кабинет:734
E-mail: suzana.eric@rgf.bg.ac.rs

Примењена минералогија

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Примењена минералогија

Предавачи: проф. др Сузана Ерић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета Циљ предмета је да се кроз постављање и решавање конкретних проблема успостави јасна веза између минералогије и технологије, грађевине, архитектуре, медицине, уметности (сликарство, вајарство), археологије.

Исход предмета: Оспособљавање студената за правилно постављање проблема, избор адекватних метода. Анализа, приказивање резултата и закључивање на основу расположивих података.

Садржај предмета:

Теоријска настава Минералогија и уметност (сликарство и вајарство). Минерални пигменти. Вајарске глине. Глазуре. Абразиви. Биоминералогија. Минерали који изазивају или поспешују силикозу. Азбести. Минералогија и археологија. Минерали и вода. Пречишчавање пијаће воде, корекција pH, филтерски материјали, омекшавање воде, молекулска сита. Минералогија и технологија. Керамички и рефракторни материјали. Минералогија и грађевина. Везивни материјали, пластификатори, изцверавања. Минералогија и архитектура. Минерални састав агрегата и везива код рестаурације грађевина.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Студенти самостално раде, испитују репрезентативне узорке, резултате бележе, критички коментаришу. Постављају се и решавају конкретни задаци (Case Study).

Литература:

  1. Helmut Kirch: Applied Mineralogy, Chapman and Hill LTD, Science Paperbacks, 1968
  2. Jones W.R: Minerals in Industry, Penguin Books, 1955
  3. Vesna Poharc-Logar: Metode ispitivanja minerala, Beograd, 1999.
  4. Zussman J.: Physical Methods in Determinative Mineralogy, Academic Press Inc., 1977.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања су класична. Студенти самостално раде на свим инструментима. На крају курса, користећи добијене резултате, пишу и бране семинарски рад.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
50

Додатни услови оцењивања: