Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:719
E-mail: vidojko.jovic@rgf.bg.ac.rs

Примењена геохемија

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Примењена геохемија

Предавачи: проф. др Видојко Јовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање сазнања о основним принципима примене геохемије у проспекцији и истраживању лежишта минералних сировина

Исход предмета: Овладавање основним геохемијским методама у проспекцији и истраживању лежишта минералних сировина

Садржај предмета:

Теоријска настава Примарни ореоли расејавања. Секундарни ореоли расејавања. Педогеохемијска истраживања. Хидрогеохемијске методе. Биогеохемијске методе. Атмогеохемијске методе
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Практични примери из наше и светске литературе.

Литература:

  1. Levinson A.A. (1980): Introduction to Exploration Geochemistry. Wilmette, 923 p.
  2. Rose A.W., Hawkes H.E., Webb J.S. (1979): Geochemistry in Mineral Exploration. Academic Press, 657 p;
  3. Siegel F.R. (1974): Applied Geochemistry. Wiley, 353 p
  4. ;
  5. Schlesinger W.H. (1991): Biogeochemistry. Academic Press, 443 p
  6. ;
  7. Jović V., Prelević D. (2002): Primenjena geohemija – praktikum. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, 204 str.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања: наставне јединице су припремљене у визуелној форми (ПП-пезентације), вежбе су праћене решавањем задатих проблема, семинари – интерактивна дискусија ради савладавања предметног циља

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
20
Предиспитне обавезе Поена
10
10
10
20

Додатни услови оцењивања: