Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12.30-14.30

Кабинет:728
E-mail: vladica.cvetkovic@rgf.bg.ac.rs

Основи теоријске петрологије

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основи теоријске петрологије

Предавачи: проф. др Владица Цветковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања о термодинамичким принципима у петрологији, карактеру магми и физичко-хемијским процесима формирања магматских, седиментних и метаморфних стена заснованих на теоријским разматрањима и експерименталним истраживањима и њихова примена на природне системе.

Исход предмета: Оспособљавање за боље разумевање карактера магматских, седиментних и метаморфних стена при основним геолошким истраживањима и припрема за више нивое студија

Садржај предмета:

Теоријска настава Увод. Термодинамика у петрологији. Фазни дијаграми. Кинетика. Стварање и карактер магми, везикулација и фрагментација, физичка и термална динамика магматских тела. Магматске екструзије. Диференцијација магме. Физичко-хемијски процеси формирања седиментних стена. Физичко-хемијски процеси формирања метаморфних стена.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Одржава се према приказаним методским јединицама и подразумевају практичан рад уз помоћ наставника и самостално решавање задатих проблема везаних за наведене методске јединице.

Литература:

  1. Vasković, N. Основи теоријске петрологије. Интерна необјављена скрипта;
  2. Best, M G., Christiansen, E H., 2001. Igneous Petrology, Blackwell Science;
  3. Will M., T. 1998. Phase equilibria and thermodinamics: mineralogical and petrological application. Springer Verlag
  4. Best, M G., 1982. Igneous and Metamorphic Petrology, W.H Freeman & Company,
  5. Карамата С., 1967. Петрогенеза. Грађевинска књига. Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања: наставне јединице су припремљене у визуелној форми (ПП-пезентације), вежбе су праћене математичким израчунавањима и решавањем задатих проблема (фазни дијаграми кристализације), семинари – интерактивна дискусија ради савладавања предметног циља

Оцена знања:

Завршни испит Поена
10
30
Предиспитне обавезе Поена
5
5
30
20

Додатни услови оцењивања: