Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-13

Кабинет:732
E-mail: aleksandar.pacevski@rgf.bg.ac.rs

Основи рудне микроскопије

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основи рудне микроскопије

Предавачи: проф. др Александар Пачевски

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање и увођење студената у област оптичког испитивања абсорбујујућих (рудних) минерала, односно микроскопског испитивања интеракције поларисане светлости рефлектоване са кристалне полиране површине рудних минерала.

Исход предмета: Стицање способности детерминисања рудних минерала у рефлектованој светлости, на основама искуства и примене одговарајућих метода испитивања.

Садржај предмета:

Теоријска настава Увод у рудну микроскопију са освртом на минералне парагенезе. Поларизациони микроскоп за одбијену светлост. Припремање узорака за рудну микроскопију. Квалитативне методе идентификације рудних минерала. Квалитативна оптичка својства рудних минерала. Квалитативно испитивање тврдине рудних минерала. Морфолошка и структурна својства рудних минерала и њихових агрегата. Дефиниција минералних парагенеза. Основна класификација. Систематско квалитативно оптичко проучавање рудних минерала. Самородни елементи. Арсениди и сулфоарсениди. Телуриди и селениди. Сулфиди. Сулфосоли. Оксиди.Ниобо-танталати. Хидроксиди. Минерали пратиоци руда.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе су практичне и изводе се према наведеним методским јединицама, коришћењем поларизационог микроскопа за рефлектовану светлост.

Литература:

  1. Цветковић, Љ.: Увод у рудну микроскопију, : 1-31, РГФ, Београд, 1995.
  2. Craig, J.R., Vaughan, D.J.: Ore Microscopy and Ore Petrography, John Wiley and sons Inc. New York, 1981.
  3. Ramdohr, P.: Ore Minerals and their intergrowths, Pergamon Press, Braunschweig, 1969.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се састоје из класичног дела са видео подршком и демонстрационог, којом приликом се студентима показују актуелне минералне врсте и њихови међусобни односи.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
10
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20

Додатни услови оцењивања: