Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13; четвртак 11-12

Кабинет:265
E-mail: vladimir.simic@rgf.bg.ac.rs

Методе истраживања лежишта минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Методе истраживања лежишта минералних сировина

Предавачи: проф. др Владимир Симић, мастер Милош Велојић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање знања о геолошким параметрима лежишта, основама методике, техничким средствима и системима истраживања, пројектовању и документовању резултата истраживања лежишта, као и овладавањем теоријским знањима везаним за опробавање и прорачун резерви.

Исход предмета: Овладавање методама истраживања лежишта чврстих минералних ресурса, техничким средствима и системима истраживања, документовањем истраживања и моделовањем резултата истраживања, као и овладавање теоријским и практичним знањима везаним за израду геолошке документације на рудницима, опробавање и прорачун резерви.

Садржај предмета:

Теоријска настава Истраживање лежишта минералних сировина, основни геолошки параметри лежишта, принципи и стадијуми истраживања, принципи и поступци оконтуривања лежишта. Прогнозна геометризација контура рудних тела. Истражне линије, пресеци и мреже. Техничка средства у геолошким истраживањима. Системи и методика истраживања. Пројектовање истражних радова и пројекат истраживања. Документација истражних радова и истраживања. Дефиниција, предмет и методе рудничке геологије. Геолошка документација, документовање и геолошко картирање на рудницима. Методе опробавања, класификације метода. Избор методе узимања проба. Губици и разблажења. Класификација губитака. Прорачун рудних резерви. Основни принципи и параметри прорачуна резерви.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Графичко приказивање облика, димензија и положаја-залегања рудних тела на плановима, профилима и пројекцијама. Израда рачунских и графичких задатака везаних за геолошко документовање, опробавање, губитке и разблажења и прорачун резерви.

Литература:

  1. Kužvart M., Bohmer M., 1986: Prospecting and Exploration of Mineral Deposits. Czechoslovak Academy of Sciences., Praha. 512 p.
  2. Peters W.C., 1987: Exploration and Mining Geology.- John Wiley & Sons Inc, 704 p.
  3. Evans A. (Ed.), 1995: Introduction to Mineral Exploration. 396 p.,/li>
  4. Блечић Н., Миловановић Д., 1999: Методе прорачуна рудних резерви.- Рударско-геолошки факултет, Београд, 176 стр.
  5. Стајевић Б., 2002: Пројектовање и истраживање лежишта чврстих минералних сировина—графичко пројектовање и геометризација. Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд. 270 стр.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, уз примену мултимедијалних презентација и интерактивно учешће студената. Предвиђени су и теренски и семинарски радови.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
5
15
40

Додатни услови оцењивања: