Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 14-16

Cabinet:218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Методе стратиграфских истраживања

Course Description

Study program: Geology Modul (VII semester -DAS), Minerology and Crystallography (IX semester -DAS), Petrology and Geochemistry (IX semester -DAS), Geophysics (IX semester -DAS)

Name of subject: Методе стратиграфских истраживања

Instructors: Dr LJupko Rundić

Status: Optional

ECTS: 5

Prerequisites: општа стратиграфија, историјска геологија, седиментологија

Course Objectives: Овладавање појединим стратиграфским методама и обученост за рад на конкретним задацима у геолошким организацијама али и даљем усавршавању

Learning Outcomes: Спознаја о применљивости појединих стратиграфских метода у научним и привредним пројектима.

Content:

Теоријска настава Предмет истраживања. Литостратиграфија. Реперни хоризонти, ритмови, циклуси. Биостратиграфија, категорије и типови бизона. Сеизмичка стратиграфија, сеизмички сигнали, секвенце и секције. Секвенциона стратиграфија, дефиниције секвенци, систем трактова и граничних површи. Циклостратиграфија, циклуси, Миланковићеви орбиталних параметри. Климатски параметри и астрономски стандарди. Стабилни изотопи угљеника, стронцијума и кисеоника. Стратиграфија „догађаја“. Нестабилни изотопи и низови. Метода радиоактивног угљеника. Магнетостратиграфија, Земљино магнетно поље. Реманентни магнетизам, миграције и ротације Земљиних магнетних полова. Комплексна (интегрисана) стратиграфска истраживања.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Пројекције и илустрације везане за поједине наставне јединице. Самостални истраживачки рад.

Suggested Reading List

  1. Blatt, H., Berry, W.B.N. & Brande, S.,1991. Principles of Stratigraphical Analysis. Blackwell Scietific Publication, Oxford-London, 512 pp.
  2. Emery, D. & Myers, K.J. (eds), 2001. Sequence Stratigraphy. Blackwell Science, Oxford, 297pp.
  3. Faure, G., 1986. Principles of Isotope Geology. John Wiley & Sons, Singapore, 588pgs
  4. Савремене публикације и научни радови

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Усмене презентације наставника (ЛЦД и видео презентације) и евентуално посебна предавања неког од гостујућих професора или експерата из привреде или других институција и иностранства.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
45
Classwork Assessment ECTS
5
15
15
20

Additional Assessment Criteria