Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 14-15

Cabinet:237
E-mail: dragana.djuric@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из геофизике II

Course Description

Study program: Geophysics (X semester -DAS)

Name of subject: Теренска настава из геофизике II

Instructors: Dr Dragana Djurić

Status: Обавезан

ECTS: 5

Prerequisites: нема

Course Objectives: Циљ предмета је савладавање технологије припреме прикупљених теренских података за даље извођење геофизичких истраживања, што претпоставља обраду и интерпретацију.

Learning Outcomes: Исход предмета је тај да студент буде у стању да самостално обави геофизичка мерења и да разуме прикупљене податке на терену, изврши њихову класификацију и примени их за даље коришћење. У појединим случајевима они могу да му послуже за израду Диплпмског рада.

Content:

Теоријска настава Припрема за теренски рад. Организовање геофизичких и мешевитих теренских екипа при комплексним истраживањима. Теренски рад у отежаним условима. Лабораторијска мерења. Повезивање података теренских и лабораторијских мерења. Обрада података у кабинету. Израда карата и профила. Геолошко-геофизичка интерпретација. Израда елабората. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рад на терену у складу са правилима презентованим у оквиру предавања. Коришћење свих расположивих програма за обраду и интерпретацију. Израда елабората.

Suggested Reading List

  1. Мирослав Старчевић, Александар Ђорђевић; 1998. Основе геофизике II (гравиметријске методе, геомагнетске методе), Универзитет у Београду, Београд.
  2. Шандор Слимак; 1996. Инжењерска геофизика, РГФ, Београд.
  3. Ј.Ј.Јakosky:1960. Геофизичка истраживања, Научна књига, Београд.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Практична настава се изводи у лабораторијама и на терену и прати предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
10
30
30

Additional Assessment Criteria