Српски | English

Студијски исраживачки рад

Course Description

Study program: Geophysics (X semester -DAS)

Name of subject: Студијски исраживачки рад

Instructors:

Status: Обавезан

ECTS: 5

Prerequisites: Нема

Course Objectives: Циљ је примена стечених теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода за решавање конкретних проблема у оквиру израде Дипломског рада.

Learning Outcomes: Исход је оспособљавање студената за укључивање у стручни и истраживачки рад, анализу и обраду добијених резултата истраживања, а у циљу израде Дипломског рада.

Content:

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Студијски истраживачки рад је непосредно у функцији израде Дипломског рада. У складу са темом Дипломског рада, студент врши истраживања, обрађује и интерпретира резултате и презентује је их у одговарајућој форми, уз сталне консултације са ментором.

Suggested Reading List
Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
0 12 0 0

Conduct of the Course: Самосталан рад студента. Консултације.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
50
Classwork Assessment ECTS
50

Additional Assessment Criteria