Српски | English

Subject professor
Term consultation:

friday 12:00 - 13:00

Cabinet:236
E-mail:

Пројектовање и извођење комплексних геофизичких истраживања

Course Description

Study program: Geophysics (IX semester -DAS)

Name of subject: Пројектовање и извођење комплексних геофизичких истраживања

Instructors: Dr Miroslav Starčević

Status: Обавезан

ECTS: 7

Prerequisites: нема

Course Objectives: Циљ предмета је савладавање поступака припреме пројеката комплексних геофизичких истраживања, овладавање умећем правилног избора геофизичких метода за задати проблем, као и развијањем вештине извођења исплативих и адекватних геофизичких истраживања. Циљ је обједињавање и надградња знања стечених кроз друге геофизичке и геолошке предмете, са нагласком на различита могућа прожимања у циљу решавања конкретних проблема.

Learning Outcomes: Исход предмета је стицање знања и компетенција за потребних за пројектовање и извођење комплексних геофизичких истраживања, неопходних за рад и даље усавршавање у струци.

Content:

Теоријска настава Преглед одслушаних геофизичких метода истраживања. Области примене геофизичких истраживања. Дефинисање проблема, који се решава. димензије истражног простора, регионална, детаљна и геофизичка истраживања на микроплану; избор густине испитивања, растојање између профила, корак мерења, избор мерног диспозитива, оријентација диспозитива, димензије диспозитива. Однос инвеститор-пројектант-извођач истраживања. Пројектни задатак. Пројектовање геофизичких истраживања. Пробна истраживања. Дефинисање оптималне методологије геофизичких истраживања-научни и економски аспект. Понуде за извођење геофизичких истраживања. Извођење геофизичких истраживања, мобилизација и састав екипе, динамика и ефикасност истраживања, надзор герофизичких истраживања. Израда извештаја о изведеним геофизичким истраживањима. Предлог додатних истраживања. Питања на која геофизичар треба да одговори менаџменту. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Израда конкретног пројекта истраживања за постављени задатак

Suggested Reading List

  1. Службени гласник - Законска регулатива, везана за извођење геолошких и геофизичких истраживања.
  2. Различити пројекти геофизичких истраживања и извештаји о изведеним геофизичким истраживањима, из фонда РГФ-а.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 3 0 0

Conduct of the Course: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
10
30
30

Additional Assessment Criteria