Српски | English

Subject professor
Term consultation:

wednesday 13-14

Cabinet:237
E-mail: snezana.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Трансформације потенцијалних поља

Course Description

Study program: Geophysics (VIII semester -DAS)

Name of subject: Трансформације потенцијалних поља

Instructors: Dr Snežana Ignjatović

Status: Обавезан

ECTS: 6

Prerequisites: нема

Course Objectives: Циљ предмета је савладавање поступака трансформација физичких поља при примени у геофизичким истраживањима, како би се за потребе интерпретације дошло до што веродостојнијег почетног модела.

Learning Outcomes: Исход предмета је да студент буде у стању да дефинише начине примене физичких поља у оквиру различитих врста геолошких истраживања.

Content:


Теоријска настава
Прерачунавање магнетских величина у вертикалну и хоризонталну компоненту Земљине теже и обратно. Продужење поља код гравиметријских, геомагнетских и геоелектричних испитивања. Свођење аномалија земљине теже одређених на реалном нивоу на хоризонталну раван. Метода нормираног градијента. Ханингов филтар. Трансформација аномалија у процесу фреквентног филтрирања и одређивања спектра. Спектрално представљање извода гравитационог и магнетног потенцијала. Раздвајање поља као процес фреквентне филтрације. Карактер филтра у просторном домену. ДФТ. Грешке при примени ДФТ. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Примена постојећих програма на конкретним подацима. Анализа добијених података. Израда елабората.

Suggested Reading List

  1. Ђорђевић, А., 1983: Анализа спектара гравитационог и магнетског поља дводимензионалних структура, Магистарска теза, РГФ, Београд;
  2. Буразер, М., 2000: Спектрална анализа и дигитално филтрирање података геофизичких испитивања применом филтара са коначним импулсним одзивом, Докторска дисертација, РГФ, Београд

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
1 3 0 0

Conduct of the Course: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
10
30
30

Additional Assessment Criteria