Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12

Кабинет:237
E-mail: vesna.cvetkov@rgf.bg.ac.rs

Магнетометрија и палеомагнетизам

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Магнетометрија и палеомагнетизам

Предавачи: проф. др Весна Цветков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент овлада основама интерпретације аномалија магнетног поља Земље, као и теоријским поставкама палеомагнетизма.

Исход предмета: Исход је у практичној примени резултата истраживања магнетног поља Земље у оквиру различитих врста геолошких истраживања, као и у практичној примени палеомагнетизма код дефинисања геодинамачких процеса.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основи интерпретације аномалија магнетног поља Земље. Директни задатак. Обрнути задатак. Примери правилних геометријских облика. Интерпретација модула вектора аномалног магнетног поља. Примена геомагнетских мерења у различитим областима геолошких истраживања. Одређивање палеоинтезитета. Магнетска анизотропија. Критеријуми избора изданка-профила за палеомагнетна испитивања. Мерења на терену. Поправке. Стабилност реманентне магнетизације. Компонентална анализа. Анализа сопственог вектора. Теренски тестови стабилности. Фишерова расподела. Одређивање вектора средње магнетизације. Обрада и интерпретација палеомагнетних података који не задовољавају Фишерову расподелу. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе су рачунске, уз коришћење програма и то како на математичким моделима, тако и на подацима добијеним са терена. Теоријска настава
Основи интерпретације аномалија магнетног поља Земље. Директни задатак. Обрнути задатак. Примери правилних геометријских облика. Интерпретација модула вектора аномалног магнетног поља. Примена геомагнетских мерења у различитим областима геолошких истраживања. Одређивање палеоинтезитета. Магнетска анизотропија. Критеријуми избора изданка-профила за палеомагнетна испитивања. Мерења на терену. Поправке. Стабилност реманентне магнетизације. Компонентална анализа. Анализа сопственог вектора. Теренски тестови стабилности. Фишерова расподела. Одређивање вектора средње магнетизације. Обрада и интерпретација палеомагнетних података који не задовољавају Фишерову расподелу. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе су рачунске, уз коришћење програма и то како на математичким моделима, тако и на подацима добијеним са терена.

Литература:

  1. Стефановић Д., 1978.: Геомагнетске методе истраживања, РГФ, Београд;
  2. Tauxe, L., 1998: Paleomagnetic Principles and Practice. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht-Boston-London.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: