Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Гравиметрија

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Гравиметрија

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање поступака, који се користе у гравиметрији, за решавање различитих проблема, од планирања истраживања до интерпретације и презентације резултата.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за решавање различитих проблема, код којих се примењују гравиметријска истраживања, од планирања истраживања до интерпретације и презентације резултата.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теорија гравитационог поља. Сила привлачења. Потенцијал силе привлачења и његов физички смисао. Изводи потенцијал силе привлачења. Потенцилал привлачења сфере и сферног слоја. Гравитационо поље хомогене сфере. Гравитационо поље Земље. Земљина тежа и њен потенцијал. Једначина геоида. Земљина тежа на површи геоида. Нормална расподела гравитационог убрзања. Нормалне вредности других извода Земљине теже. Промене гравитационог убрзања са временом. Редукције гравитационог убрзања. Савремени поступци рачунања аномалија гравитационог убрзања. Врсте гравиметријских истраживања и типови аномалија гравитационог убрзања. Области примене резултата гравиметријских истраживања. Интерпретација гравиметријских података. Гравиметријске аномалије на простору Србије. Изучавање грађе Земљине унутрашњости и Земљине коре на основу гравиметријских података. Теорија изостазије. Практична настава:Вежбе
Решавање рачунских задатака, теоријских и практичних проблема. Израда и интерпретација гравиметријских карата. Израда семинарског рада на задату тему.

Литература:

  1. Старчевић, М., 1991: Гравиметријске методе истраживања. Наука, Београд.
  2. Heiskanen, W., A., Moritz, H., 2000: Физичка геодезија. Грађевински факултет, Београд.
  3. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје. Кроз израду семинарског рада, студент савладава део градива.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: