Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 8-9

Кабинет:102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Простирање таласа кроз еластичну средину

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Простирање таласа кроз еластичну средину

Предавачи: проф. др Инес Гроздановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

Циљ предмета: Проучавање основних врста таласа који се јављају у еластичним срединама

Исход предмета: Основе линеарне еластичности, P, SH,SV, Реилијеви и Лавови таласи и њихове особине

Садржај предмета:

  1. Простирање таласа у струни: Решење таласне једначине у облику хармонијске функције (хармонијски таласи). Одбијени и пропуштени таласи. Енергија хармонијског таласа. Нормални модови струне.
  2. Елементи еластичности: Пермутациони симбол и векторски производ. Напон. Главни и нормални напони. Максимални смичући напони. Сферни и девијаторски напони. Једначина кретања и једначина равнотеже. Деформација. Физичка интерпретација тензора деформације. Конститутивна једначина линеарне еластичности. Гранични услови. Рад спољашних сила и енергија деформације.
  3. Сеизмички таласи: Сеизмичка таласна једначина. Равански таласи. Сферни таласи. P и S таласи. Енергија раванских таласа. Потенцијали раванских таласа за слојевиту средину. Упадни угао и привидна брзина. Снелов закон. Критични угао. Снелов закон за SH таласе. Параметар зрака и успорење. Ферматов принцип. Коефицијенти одбијених и пропуштених раванских таласа. Коефицијенти одбијених и пропуштених SH таласа. Флукс енергије за одбијене и пропуштене SH таласе. Посткритични упадни углови за SH таласе. P и SV таласи на слободној површи.
  4. Површински таласи: Реилијеви таласи. Лавови таласи. Дисперзија Лавових таласа.
  5. Дисперзија: Фазна и групна брзина. Дисперзивни сигнали.

Литература:

  1. Seth Stein, Michael Wysession, An Introduction to Sezmology, Earthquakes, and Earth Structure, Blackwell Publishing, 2003
  2. Jose Pujol, Elastic Wave Propagation and Generation in Seismology, Cambridge University Press, 2003
  3. Michael A. Slawinski, Waves and Rays in Elastic Continua, World Scientific Pub. Co. Inc., 2010

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се аудиторне. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
2x30

Додатни услови оцењивања: