Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:329
E-mail: milos.marjanovic@rgf.bg.ac.rs

Механика стена

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS)

Назив предмета: Механика стена

Предавачи: доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима, принципима и методама испитивања физичко-механичких својстава и природној напрегнутости стенских маса, као и о њеном механичком понашању под дејством различитих видова оптерећења.

Исход предмета: Упознавање са значајем механике стена и оспособљавање да се примене стечена знања при геотехничким истраживањима.

Садржај предмета:


Теоријска настава
1. Предмет изучавања, дефиниције основних појмова, кратак историјат развоја. 2. Физичка својства стенских маса, практичан значај познавања својстава и методе испитивања. 3. Генитет и тропија стена у погледу физичко-механичких својстава и механичког понашања. 4. Дисконтинуалност стена. 5. Ефекат размере посматрања. 6. Појам и карактер деформација, дефиниције модула деформације и еластичности. 7. Испитивање деформабилност стена, лабораторијске методе, статичке и динамичке. 8. Механичке чврстоће стена, дефиниције основних појмова. 9. Испитивање чврстоћа стена, лабораторијске методе. 10. Испитивање чврстоћа стена, теренске методе. 11. Напонска стања у стенским масама.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Упознавање са мерном опремом и инструментима за лабораторијска и in situ испитивања механичких чврстоћа, деформабилности, примарних и секундарних напона. Нумерички задаци везани експериментална испитивања и решавање практичних проблема.

Литература:

  1. Б. Кујунџић: Основи механике стена I, Грађевински календар, 1977.
  2. Н. Гојковић, и др.: Стабилност косина површинских копова, РГФ, Београд, 2004.
  3. Р. Лапчевић: Утицај испуцалости на механичка својства стенских маса, Семинар – методологија истраживања испуцалости стенских маса у геотехници, РГФ, Београд, 1990.
  4. Проширена литература: Интернет презентације и публикације

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, праћена савременим аудио -визуелна демонстрација, непосредна упознавања са техником испитивања и мерења, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
20
Предиспитне обавезе Поена
10
20

Додатни услови оцењивања: