Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Механика тла 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Механика тла 2

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним физичко-механичким карактеристикама тла. Коришћење параметара тла у бројним геотехничким анализама интеракције терена и објекта.

Исход предмета: Стицање основних знања из механике тла

Садржај предмета:

Теоријска настава: 1. Специфичности испитивања у стационарној и мобилној лабораторији; 2. Услови формирања лабораторије; 3. Посебне методе одређивања фазног састава; 3. Посебне методе одређивања гранулометријског састава; 4. Филтерска правила; 5. Специфичности дејства мраза на тло; 6. Хидраулика тла, дводимензионално струјање - теорија струјне мреже; 7. Консолидација (IL, CRS, CC); 8. Деформабилност у спреченим и неспречиним условима; 9. Изотропна компресија и бубрење; 10. Примена теорије консолидације у пракси; 11. Чврстоћа тла у дренираним и недренираним условима; 12. Методе одређивања параметара чврстоће тла (UU, CU, CD, DS, SS, кружно, резидуално). 13. Документација резултата испитивања; 14. Графичка и статистичка обрада резултата испитивања; 15. Систем квалитета, стандарди посебни услови испитивања;
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Демонстративне и самосталне лабораторијске вежбе као и аудио-визуелне презентације. Обухватају израду десет задатака који прате програм предавања, а обухватају три самосталне лабораторијске вежбе.

Литература:

  1. Максимовић, М., 1995: Механика тла, Гроскњига, стр. 585.
  2. Обрадовић, Р., Најдановић, Н., 1999: Механика тла у инжењерској пракси, Рударски институт Београд, стр. 770.
  3. Чаки, Л., 2007: Збирка задатака из механике тла, РГФ Београд.
  4. e,W., Whitman, R., 1969: Soil mechanics, John Wiley & Sons, pp. 553.
  5. на страна литература и Интернет

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
35
Предиспитне обавезе Поена
10
10
30
15

Додатни услови оцењивања: *писмени испит може се положити преко колоквијума са мин. 3*6=18 поена