Српски | English

Студијски истраживачки рад (ГТ)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (X семестар -DAS)

Назив предмета: Студијски истраживачки рад (ГТ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студента са правилима, поступцима и процесима самосталног и целовитог истраживачког рада и његове писмене и усмене презентације из области геотехнике.

Исход предмета: Очекује се да студент уради оригиналан стручни рад, чији резултати треба да дају одређени допринос у каснијој изради дипломског рада. Кроз истраживачки студијски рад студент треба да демонстрира адекватну примену теоријских и практичних знања стечених током студија, али да прикаже и напредак у знању кроз детаљније познавање начина и метода истраживања у области која би касније била предмет дипломског рада.

Садржај предмета:

Упознавање студента са методологијом истраживања у области геотехнике. Предлагање теме за израду оригиналног стручног рада. Предлагање стручне литературе која се односи на изабрану тему. Надгледање самосталног рада студента на изабраној теми. Завршна дискусија и оцена теме.

Литература: У зависности од предложене теме.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Менторски рад, стручне консултације, савети, по потреби лабораторијска истраживања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
Предиспитне обавезе Поена
40
40

Додатни услови оцењивања: