Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Фундирање 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (X семестар -DAS)

Назив предмета: Фундирање 2

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о специјалним начинима фундирања у сложеним геотехничким условима. Анализа интеракције темеља и тла подложних, бубрењу, скупљању, ликвефакцији.

Исход предмета: Овладавање комплексним знањима за потребе фундирања у сложеним геотехничким условима

Садржај предмета:

Теоријска настава Фундирање на: слабоносивом тлу, колапсибилном тлу, експанзивном тлу; тлу подложном ликвефакцији. Коефицијенти крутости тла у вертикалном правцу и одређивање понашања тла и темеља на основу њих. Коефицијенти крутости тла у хоризонталном правцу и одређивање понашања тла и шипа на основу њих. Темељи оптерећени динамичким оптерећењем. Одређивање њиховог граничног и дозвољеног оптерећења. Слегање динамички оптерећених темеља. Санациони радови у фундирању. Ојачање темеља. Побољшање темељног тла механичком и хемијском стабилизацијом. Побољшање темељног тла израдом шљунчаних шипова. Примена геосинтетике у фундирању. Примена методе коначних елемената и коначних разлика у фундирању. Геотехнички услови фундирања у заштити животне средине. Примена савремених нумеричких програма у фундирању (нпр. Plaxis 8, Z-soil, Soilwision, и др.)
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду задатака који прате програм предавања. Аудио–визуелне демонстрације фундирања објекта код нас и у свету у сложеним геотехничким условима.

Литература:

  1. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ-Изградња, Београд.
  2. Д. Миловић., М. Ђого, 2005. Грешке у фундирању, ФТН, Нови Сад.
  3. Bowles, J., 1996. Foundation anayzsis and design, McGrow-Hill.
  4. Das, B.M.,1984. Principles of foundation engineering, Brooks/Cole Engineering Division, Monterey
  5. Tomlinson, M.J., 1986. Foundation design and construction, The Pitman book, London

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна презентација, консултације, вежбања, обилазак градилишта на коме се изводи фундирање објекта сложеним геотехничким условима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20

Додатни услови оцењивања: