Српски | English

Научно истраживачки рад (ДАС)

Course Description

Study program: Economic Geology (VIII semester -DAS), Geology Modul (VIII semester -DAS), Minerology and Crystallography (VIII semester -DAS), Paleontology (VIII semester -DAS), Petrology and Geochemistry (VIII semester -DAS), Geophysics (VIII semester -DAS), Geotechnics (X semester -DAS), Mining Engineering (V semester -DOS), Mining Engineering (VI semester -DOS)

Name of subject: Научно истраживачки рад (ДАС)

Instructors:

Status:

ECTS: 5

Prerequisites: Завршене основне академске студије

Course Objectives: Упознавање са научним начином мишљења и основним карактеристикама научноистраживачког рада уопште. Стицање одговарајућих знања и компетенција које су неопходне за успешно планирање и извођење научних и стручних истраживања, као и за квалитетан приказ добијених резултата.

Learning Outcomes: Очекивано је да студенти стекну теоријско знање о примени научног метода и практичне вештине потребне за извођење научног истраживања. Студенти ће бити оспособљени за: а) креирање предлога научноистраживачких пројеката у оквиру домаћих и међународних програма, б) планирање, координисање и непосредно извођење научних истраживања (самостално и као учесник истраживачког тима), и в) квалитетно обављање различитих видова вербалне и писане комуникације у научним истраживањима (писање научних радова, припрема усмених саопштења и постера за научне скупове, припрема за конкурс и интервју и друго). Очекује се да студенти кроз овај предмет развију осећај о потреби за континуирано учење и развој каријере током целог живота.

Content:

Теоријска настава
Увод у научни начин мишљења. Дизајнирање научног истраживања: дефинисање проблема, припрема ресурса, прикупљање постојећих информација, формулисање радне хипотезе, план испитивања и одабир метода, добијање података, анализа и интерпретација, закључивање и презентација резултата. Увод у припрему предлога пројеката. Основе пројект менаџмента. Вештина писања научних радова и усмене презентације научних резултата. Најважнији аспекти научног усавршавања и континуираног развоја каријере.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Дискусија конкретних предлога пројекта и добијених рецензија (позитивних и негативних). Самостално дизајнирање предлога пројекта од стране групе студената, презентација и дискусија. Дискусија одабраним научним радовима. Рад на припреми усмене презентације, извођење и коментари. Припрема за интервју.

Suggested Reading List

  1. V. Booth (1985): Communicating in Science. Writing and Speaking. Cambridge University Press, New York.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
0 0 0 20

Conduct of the Course: Power Point презентације и предавања еx cathedra. Самостално истраживање, постављање проблема и дискусија студената. Коришћње интернета, израда, приказ и дискусија о семинарским радовима. Симулација интервјуа (наставник-студент и студент-студент).

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
40
Classwork Assessment ECTS
10
20
30

Additional Assessment Criteria