Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска геодинамика 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Инжењерска геодинамика 2

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са интеракцијама: геодинамички процеси - геолошка средина – техногена активност и основним методама прогнозе. Упознавање са основама Инжењерске сеизмологије.

Исход предмета: Оспособљавање студената истраживање геодинамичких процеса и израду Елабората о условима санације и ефектима утицаја земљотреса на терен, објекте и људе са основама асеизмичке градње.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Геодинамички процеси и геолошка средина: Егзогени и ендогени процеси, својства и класификације. Карактеристике геолошке средине и интеракција са геодинамичким процесима. Антропогени (техногени) геодинамички процеси: својства, класификације и мере заштите. Регионална инжењерска геодинамика: регионална законитост настанка процеса и творевина; Условљеност појава са геолошком грађом терена. Земљотреси - механизам настанка, основне карактеристике, инструменти за мерење, записи и њихова интерпретација. Одређивање микросеизмичких параметара земљотреса. Макросизмичка испитивања, сизмичке скале интензитета, карте изосеиста и сеизмолошке карте. Енергетска класификација земљотреса. Сеизмички таласи, сеизмичка енергија и осцилација површине терена. Вибрације тла у области чулног осећаја земљотреса I≥3oMCS скале. Динамичке карактеристике осцилација површине терена и сеизмички таласи. Вибрације тла при снажним земљотресима: мерења убрзања тла, однос периоде и убрзања, скала убрзања, неке специфичности сеизмичких дејстава, интеракција вибрација тла и терена, динамичка отпорност геолошких средина, деформације геолошке средине Сеизмичко рејонирање терена и заштита од земљотреса. Сеизмички хазард, ризик, прогноза земљотреса и методика сеизмичког рејонирања и коришћења њихових резултата. Прописи и заштита од земљотреса. Утицај инжењерскогеолошких услова рејона на интензитет земљотреса. Сеизмичке карактеристике Балкана. Геотермичност терена. Регионална законитост настанка процеса. Условљеност појава са геолошком грађом терена и морфологијом терена. Методе прогнозе геодинамичких процеса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Упознавање са инструментима за осматрање и интерпретацијом података, макросеизмички подаци и њихова обрада.Микросеизмичка рејонизација и инжењерски параметри сеизмичности.

Литература:

  1. Золотарев Г.С.: Инженерная геодинамика, Издательство Московского государственого университета им. Ломоносов, Москва, 1983.
  2. Медевдев С.В. Инжењерска сеизмологија.Грађ.књига 1965.
  3. Kramer L.S.: Geotechnical Earthquake Engineering – Prentice-Hall USR New Jersey1996.
  4. Сунарић Д. Инжењерска сеизмологија 2005. (скрипта, Рударско-геолошки факултет, Београд)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања, графичка метода и метода писаних радова, практична метода – теренска настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
10
Предиспитне обавезе Поена
5
5
10
20

Додатни услови оцењивања: